No mostrar més aquest missatge

Recursos Propis

Capital Social: 1.502.500,00 €
Accionistes: Caixabank, SA 91%
VidaCaixa, SA d'Assegurances i Reassegurances 9%

Recursos Propis

Capital Social 1.502.500,00 €
Reserva Legal 300.500,00 €
Reserva Voluntària 897.896,38 €
Reserva Aportació Socis 2.300.000,00 €