No mostrar més aquest missatge

Avís legal

Informació Legal del Portal Web


CaixaBank Titulització, S.G.F.T., SA (d’ara endavant, “CaixaBank Titulització”) és l’entitat titular del lloc web al qual ha accedit.


L’accés a aquest lloc web de CaixaBank Titulització i a la informació referent a qualsevol dels productes i serveis que s’hi inclouen suposa l’acceptació de les condicions generals que estableix aquest avís legal. Per això ha de llegir-ne atentament el contingut si vol accedir i utilitzar la informació inclosa.


Validesa de la Informació

La informació inclosa en aquestes pàgines és la vigent en la data de l’última actualització.

Aquestes condicions són les vigents en la data de l’última actualització. CaixaBank Titulització es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment i, en aquest cas, entraran en vigor des del moment en què es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris del lloc web a partir d’aquesta data.

Els continguts de qualsevol de les pàgines web, en especial les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen cap oferta vinculant. CaixaBank Titulització es reserva el dret d’introduir-hi modificacions o ometre, parcialment o totalment, els continguts actuals quan ho consideri oportú, així com d’impedir-ne o restringir-ne l’accés de manera temporal o permanent.

CaixaBank Titulització pot incloure en qualsevol dels seus llocs web continguts de tercers i enllaços o hiperenllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l’autorització dels titulars, i també enllaços d’interès que continguin altres informacions. En cap d’aquests casos CaixaBank Titulització no és responsable de les pàgines i els continguts de tercers, ni tampoc del seu funcionament ni la seva disponibilitat.


Navegació

La simple navegació a través del lloc web de CaixaBank Titulització té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ de l’usuari. No obstant això, CaixaBank Titulització es reserva el dret de requerir el registre de l’usuari si ho considera necessari per accedir a determinades informacions o serveis. En aquest cas, l’accés es regirà per les seves pròpies condicions específiques, sense perjudici de les condicions que aquí s’estableixen.


Seguretat

El lloc web de CaixaBank Titulització està proveït dels certificats, els segells o les acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris. No obstant això, li recomanem que consulti i llegeixi atentament les recomanacions de seguretat a disposició dels usuaris.


Política de Privadesa i Protecció de Dades

CaixaBank Titulització compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal així com els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat bancària.

CaixaBank Titulització ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Quan se sol·liciti l’emplenament d’un formulari en què es recullin dades de caràcter personal, s’informarà el client o usuari de: la identitat del responsable del fitxer, les dades de contacte del delegat de protecció de dades, les finalitats del tractament, els destinataris de la informació, el període de conservació de les dades i la facultat del titular de les dades d’exercir els drets previstos en la normativa de protecció de dades. En el supòsit que sigui necessari demanar el seu consentiment, ho farem amb els requisits indicats a la esmentada normativa.

Perquè la informació que continguin els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.


Política de ”Cookies”

Les pàgines web de CaixaBank Titulització disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen en l’ordinador de l’usuari o client, i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de navegació a les nostres pàgines web que poden servir per personalitzar el seu accés en visites futures, fer la navegació més segura, recollir informació estadística sobre la navegació efectuada o conèixer preferències d’usuaris.

La política de cookies de CaixaBank Titulització queda subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor referent al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta política, CaixaBank Titulització l’informarà de les cookies que utilitza en cada un dels seus llocs web (“Informació sobre les cookies utilitzades”) i, quan calgui, li demanarà el seu consentiment per utilitzar-les.


Portals mòbils i Geolocalització

Algunes de les pàgines web de CaixaBank Titulització estan adaptades per utilitzar-les en dispositius mòbils, per la qual cosa és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin amb els del lloc web ni siguin exactament iguals

Així mateix, algunes de les pàgines web adaptades a dispositius mòbils o aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització amb l’objectiu de determinar-ne la ubicació en cada moment quan l’usuari l’activi. D’aquesta manera, podria accedir als serveis que requereixin geolocalització i que CaixaBank Titulització tingui disponibles.

L’accés als serveis esmentats requerirà l’activació per part de l’usuari de la funció de geolocalització en el seu dispositiu mòbil, que pot desactivar en qualsevol moment.


Propietat Intel·lectual i Industrial

Les pàgines web de CaixaBank Titulització, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que s’hi inclouen poden contenir textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades i programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals CaixaBank Titulització és titular o legítima llicenciatària.

CaixaBank Titulització no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o sobre elements inclosos en les pàgines web de CaixaBank Titulització en cas que la seva titularitat no correspongui a CaixaBank Titulització.


Usos Prohibits i Permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà de les obres esmentades anteriorment, les creacions i els signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, a compte i risc propis, l’usuari pot baixar-se els elements esmentats o fer-se’n còpies exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel•lectual o industrial de CaixaBank Titulització. En especial, no podrà alterar-los, modificar-los ni suprimir-los, ni totalment ni parcialment. Això no suposa, però, en cap cas una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank Titulització.

Queda prohibit, tret dels casos en què ho autoritzi expressament CaixaBank Titulització, establir enllaços i hiperenllaços des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de CaixaBank Titulització diferents de la pàgina principal, així com presentar les pàgines web o la informació que s’hi inclou amb marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.


Informació Financera i Borsària

El lloc web de CaixaBank Titulització no proporciona cap mena de recomanació d’inversió, assessorament legal, fiscal ni de cap altra classe. La informació és d’àmbit general i no té en compte, en cap cas, criteris o objectius específics o particulars d’inversió ni de situació financera.


Responsabilitat

CaixaBank Titulització no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, baixada o utilitat dels elements i la informació inclosos en les pàgines web de CaixaBank Titulització, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies alienes al seu control.

CaixaBank Titulització no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de CaixaBank Titulització mitjançant enllaços o hiperenllaços, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços o hiperenllaços a qualsevol de les pàgines web de CaixaBank Titulització.

Ni CaixaBank Titulització ni els proveïdors d’informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o bé per qualsevol altra causa aliena al control de CaixaBank Titulització; (ii) intromissions il•legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de CaixaBank Titulització; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.


Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.© CaixaBank Titulització, Societat Gestora de Fons de Titulització, SA 2018 Barcelona.