Avís legal

Informació Legal del Portal Web


CaixaBank titulització, S.G.F.T., S.A.U. (d’ara endavant,«CaixaBank titulització») és l'entitat titular del lloc web al qual vostè ha accedit


L'accés al portal de CaixaBank Titulització i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que s'hi inclouen comporta l'acceptació de les condicions generals previstes en aquest avís legal. Per això n'haurà de llegir atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts al portal de CaixaBank Titulització.


Validesa de la Informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. CaixaBank Titulització es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des que es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aquella data.

Els continguts de la pàgina web, sobretot les referències informatives i publicitàries, no constitueixen una oferta vinculant, llevat que s'indiqui expressament el contrari. CaixaBank Titulització es reserva el dret d'introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals quan ho consideri oportú i també d'impedir-hi o restringir-hi l'accés de manera temporal o permanent.

CaixaBank Titulització podrà incloure al seu lloc web continguts de tercers i  enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l'autorització dels seus titulars, com ara a xarxes socials i a altres informacions. En cap d'aquests casos CaixaBank Titulització no serà responsable de les pàgines i els continguts de tercers, ni del funcionament i la disponibilitat d'aquests.

Navegació i personalització

La simple navegació a través del lloc web de CaixaBank Titulització és gratuïta i tampoc no exigeix el registre previ de l'usuari.


Seguretat

El portal de CaixaBank Titulització té els certificats, els segells o les acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris. Això no obstant, li recomanem que consulti i llegeixi atentament les Recomanacions de seguretat que CaixaBank Titulització posa al seu portal a disposició de tots els usuaris.


Política de privacitat i protecció de dades

CaixaBank Titulització compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat bancària.

CaixaBank Titulització ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per tal d'evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica.

Quan se sol·liciti l'emplenament d'un formulari en què es recullin dades de caràcter personal, s'informarà l'usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

Per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de Cookies

Les pàgines web de CaixaBank Titulització disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació en les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar el seu accés en successives visites, fer més segura la navegació, recollir informació estadística sobre la navegació efectuada o conèixer preferències d'usuaris.

La política de cookies de CaixaBank Titulització se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques.

El lloc web www.caixabanktitulizacion.com únicament utilitza cookies per al seu funcionament i la prestació dels serveis que s'hi ofereixen.


Propietat intel·lectual i industrial

El portal de CaixaBank Titulització, les pàgines de què consta i la informació o els elements que aquestes contenen inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals CaixaBank Titulització o les empreses del Grup CaixaBank són titulars o llicenciatàries legítimes.

CaixaBank Titulització no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o els elements continguts a les pàgines web de CaixaBank Titulització en cas que la titularitat d'aquests no correspongui a CaixaBank Titulització ni a les empreses del seu Grup.


Usos Prohibits i Permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà de les obres esmentades anteriorment, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

Això no obstant, pel seu compte i risc, l'usuari podrà baixar o fer còpia d'aquests elements exclusivament per a l'ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CaixaBank Titulització. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no suposarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank Titulització o de les empreses del Grup CaixaBank.

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament ho autoritzi CaixaBank Titulització, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de CaixaBank Titulització diferents de la pàgina principal del seu portal, i també presentar la pàgina web de CaixaBank Titulització o la informació que conté amb frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Informació Financera i Borsària

El portal o les pàgines web de CaixaBank Titulització no proporcionen cap mena de recomanació d'inversió, ni un assessorament legal, fiscal ni de cap altra classe. La informació és d'àmbit general i en cap cas té en compte criteris o objectius específics o particulars d'inversió ni de situació financera. Per tant, la informació continguda no ha de ser utilitzada per realitzar inversions o prendre decisions.

En el cas dels valors negociats, qualsevol decisió de subscripció, compra o venda s'ha d'adoptar tenint en compte la informació pública.

Els continguts de les pàgines web no constitueixen una oferta per vendre accions als Estats Units d'Amèrica. Les accions no poden ser ofertes, venudes ni subscrites als Estats Units d'Amèrica en cas d'absència de registre o d'una exempció de registre establerta a la Llei de Mercat de Valors dels Estats Units d'Amèrica («US Securities Act of 1933»).

Responsabilitat

CaixaBank Titulització no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, baixada o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines web de CaixaBank Titulització, que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

CaixaBank Titulització no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de CaixaBank Titulització mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de CaixaBank Titulització, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti amb l'aparença o signes distintius de CaixaBank Titulització, llevat d'autorització expressa d'aquesta última.

CaixaBank Titulització i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap mena de responsabilitat amb relació a la informació, els continguts de tot tipus, els productes i serveis oferts o prestats a través de les pàgines web de CaixaBank Titulització per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al mateix grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats al que s'acaba de dir, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin aplicables i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de CaixaBank Titulització.

Ni CaixaBank Titulització ni els proveïdors d'informació com a terceres parts assumeixen cap mena de responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de CaixaBank Titulització; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de CaixaBank Titulització; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.


Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regiran per la legislació espanyola.© CaixaBank Titulització, Societat Gestora de Fons de Titulització, S.A.U. 2024 Barcelona.