CAIXABANK RMBS 1, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-66722216
Codi LEI: 959800NM7ACN6VT4KG13
Import de l'emissió: € 14.200.000.000,00
Data de constitució: 24 de Febrer de 2016
Data de desemborsament: 29 de Febrer de 2016
Dates de pagament: 17 de Març, 17 de Juny, 17 de Setembre i 17 de Desembre
Data de venciment legal: 17 de Març de 2063
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 12.851.000.000 Aa1(sf)(Moody’s)
AA(sf) (DBRS)
EURIBOR 3M+0,50% ES0305117006
SÈRIE B € 1.349.000.000 B2(sf) (Moody’s)
A(low)(sf) (DBRS)
EURIBOR 3M+0,65% ES0305117014

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:

Notificació de l’Entitat Cedent

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A 
(ES0305117006)

Modificació qualificació de ’A2(sf)’ a ‘A1(sf)’ Moody's

Juliol 2018

Sèrie B 
(ES0305117014)

Modificació qualificació de ’C(sf)’ a ‘BB(sf)’ DBRS

Març 2019

Sèrie A 
(ES0305117006)

Modificació qualificació de “A1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s

Gener 2020

Sèrie B 
(ES0305117014)

Modificació qualificació de “Caa3(sf)’ a ‘Caa1(sf)’ Moody’s

Gener 2020

Sèrie B 
(ES0305117014)

Modificació qualificació de ’BB(sf)’ a ‘BB(high)(sf)’ DBRS

Febrer 2020

Sèrie B 
(ES0305117014)

Modificació qualificació de ’BB(high)(sf)’ a ‘BBB(low)(sf)’ DBRS

Febrer 2021

Sèrie A 
(ES0305117006)

Modificació qualificació de ‘A(sf)’ a ‘AA(sf)’ DBRS

Abril 2021

Sèrie A 
(ES0305117006)

Modificació qualificació de “Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s

Juliol 2021

Sèrie B 
(ES0305117014)

Modificació qualificació de “Caa1(sf)’ a ‘B2(sf)’ Moody’s

Juliol 2021

Sèrie B 
(ES0305117014)

Modificació qualificació de “BBB(low)(sf) a A(low)(sf)” DBRS

Febrer 2023

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets Rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons