FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA FTGENCAT 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64912702
Codi LEI: 549300R3F1GGDA8DN110
Import de l'emissió: € 768.800.000
Data de constitució: 10 de juliol de 2008
Data de desemborsament: 14 de juliol de 2008
Dates de pagament: 17 de març, 17 de juny, 17 de setembre i 17 de desembre
Data de venciment legal: 31 d'agost de 2051
Marc legal: Article 35.1.c. de la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i la Resolució ECF/753/2008, de 3 de març, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AS € 436.300.000 AA-(sf) (S&P) Euribor 3M + 0,35% ES0337773008
SÈRIE AG(*) € 291.200.000 AAA(sf) (S&P) Euribor 3M + 0,37% ES0337773016
SÈRIE B € 15.000.000 B+(sf) (S&P) Euribor 3M +1,25% ES0337773024
SÈRIE C € 7.500.000 CCC+(sf))  (S&P) Euribor 3M + 1,75% ES0337773032
SÈRIE D € 18.800.000 D(sf) (S&P) Euribor 3M + 4,00% ES0337773040

(*) La Sèrie AG està garantida per l'aval de la Generalitat de Catalunya.

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”), a partir de 17 de desembre de 2009
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG
Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS, AG i B
Sèrie D per la financiació del Fons de Reserva

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Modificació Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

Aquest document és una versió en català del Fulletó en castellà. Cap altre document que no sigui el Fulletó en castellà, el qual ha estat verificat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pot ser considerat com si tingués alguna validesa legal pel que fa als Bons.

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

S&P

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Calificació Bons

Sèrie D
(ISIN ES0337773040)
Modificació qualificació de ‘CCC-’ a ‘D’
Standard & Poors.
Maig 2010
Sèrie AS
(ISIN ES0337773008)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie AG
(ISIN ES0337773016)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A+(sf) S&P Juliol 2011
Sèrie B
(ISIN ES0337773024)
Modificació qualificació de ‘A(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie C
(ISIN ES0337773032)
Modificació qualificació de ‘BBB(sf)’ a ‘BB(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie AG
(ISIN ES0337773016)
Modificació qualificació de ‘A+(sf)’ a ‘BB(sf) S&P Juny 2013
Sèrie B
(ISIN ES0337773024)
Modificació qualificació de ‘BBB(sf)’ a ‘CCC+(sf)’ S&P Juny 2013
Sèrie C
(ISIN ES0337773032)
Modificació qualificació de ‘BB(sf)’ a ‘CCC(sf)’ S&P Juny 2013
Sèrie AG
(ISIN ES0337773016)
Modificació qualificació de ‘BB(sf)’ a ‘BBB+(sf)’ S&P Novembre 2017
Sèrie AG
(ISIN ES0337773016)
Modificació qualificació de ‘BBB+(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P

Agost 2019

Sèrie AG
(ISIN ES0337773016)
Modificació qualificació de “A-(sf) a AA(sf)” Setembre 2021
Sèrie B
(ISIN ES0337773024)
Modificació qualificació de “CCC+(sf) Setembre 2021
Serie C
(ES0337773032)
Modificació qualificació de “CCC(sf) a CCC+(sf)” Setembre 2021
Sèrie AG
(ES0337773016)
Modificació qualificació de “AA(sf) a AAA(sf)” S&P Agost 2023
Sèrie B
(ES0337773024)
Modificació qualificació de “B-(sf) a B+(sf)” S&P Agost 2023

Pujar

 

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons