Activitats

 • ESTRUCTURACIÓ financera i jurídica de tota mena de fons de titulització, tant d’actius financers com d’actius corporatius.

  Els serveis principals que s’ofereixen durant el procés d’estructuració d’un fons són:
  • Anàlisi i selecció de la cartera provisional
  • Selecció conjunta amb el cedent dels participants en l’operació
  • Estructuració financera del fons
  • Negociació amb les agències de qualificació
  • Determinació dels atributs per auditar
  • Revisió de la documentació legal
  • Interlocució per obtenir l’aval amb l’organisme públic corresponent quan es tracta d’un fons sota un programa patrocinat
  • Tramitació davant de la CNMV per registrar-ne el fullet informatiu
 • CONSTITUCIÓ dels fons de titulització.

  Les tasques principals que implica aquesta activitat són:
  • Extracció de la cartera final per titulitzar
  • Si és el cas, obtenció de l’aval de l’organisme que correspongui
  • Constitució del fons pròpiament dita amb la signatura de tota la documentació
  • Coordinació de la subscripció i desemborsament dels valors
  • Tramitació de la documentació per admetre’l a cotització
  • Assistència als bancs d’inversió per col·locar-lo
 • GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ dels fons de titulització des que es constitueixen fins que es liquiden.

  Les funcions més destacables dins d’aquesta activitat són:
  • Control periòdic de l’evolució de les carteres i dels fluxos d’ingressos i despeses
  • Control permanent del compliment de totes les condicions contractuals
  • Supervisió de les funcions de l’administrador de la cartera
  • Fixació dels tipus d’interès dels valors
  • Càlcul dels recursos disponibles i aplicació d’acord amb l’ordre de prelació de pagaments prefixat
  • Preparació de la informació periòdica o puntual per als inversors, organismes oficials, agències de qualificació, entitats cedents…
  • Gestió de la comptabilitat del fons
  • En general, exercici de tots els drets inherents a la titularitat del fons