GC Compass Spain 2, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC COMPASS SPAIN 2, FONS DE TITULITZACIÓ D'ACTIUS
NIF: V-65083388
Import màxim d’actius: € 175.000.000
Data de constitució: 3 d' Abril de 2009
Data de desemborsament: 14 d' Abril de 2009
Període de Pagament: Quinzenal

Marc legal:

Reial Decret 926/1998, de 14 de maig, pel qual es regulen els Fons de Titulització d’Actius i les Societats Gestores de Fons de Titulització, per les regles contingudes en la Llei 19/1992, de 7 de juliol
Característiques: Fons multicedent obert pel seu actiu i passiu

Pujar

Característiques dels actius

Entitats Cedents: Empreses del Grupo Uralita
Tipus d’Actius: Són Drets de Crèdit en front als deutors derivats de la venda de productes i la provisió de determinats serveis, i són cedits conjuntament amb les seves garanties accesòries.

Pujar

Característiques dels bons

Import màxim Emissió Bons: € 175.000.000
Amortització: Quinzenal
Tipus d’Interès: Variable quinzenalment

Pujar