GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64342777
Import de l'emissió: € 304.500.000
Data de constitució: 19 d'octubre de 2006
Data de desemborsament: 24 d'octubre de 2006
Dates de pagament: 26 de gener, 26 d'abril, 26 de juliol i 26 d'octubre
Data de venciment legal: 31 d'octubre de 2040
Característica: Fons Obert per l'actiu. Dates de compra de nous actius: 26 d'abril de 2007, 26 d'octubre de 2007, 26 d'abril de 2008, 26 d'octubre de 2008 i 26 d'abril de 2009.
Marc legal: Article 33.1.d. de la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i la Resolució ECF/1054/2006, de 14 de març, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AS € 113.500.000 BBBsf (Fitch) Euribor 3M + 0,14% ES0341098004
SÈRIE AG (*) € 163.000.000 BBB-sf (Fitch) Euribor 3M + 0,05% ES0341098012
SÈRIE B € 11.700.000 CCsf (Fitch) Euribor 3M + 0,35% ES0341098020
SÈRIE C € 11.800.000 Csf (Fitch) Euribor 3M + 0,60% ES0341098038
SÈRIE D € 4.500.000 Csf (Fitch) Euribor 3M + 2,00% ES0341098046

(*) La Sèrie AG està garantida per la Generalitat de Catalunya.

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs ("pass through"), a partir de 26 de juliol de 2009
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG
Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS,AG i B
Sèrie D per la financiació del Fons de Reserva

Pujar

Fullet informatiu


Aquest document és una versió en català del Fulletó en castellà. Cap altre document que no sigui el Fulletó en castellà, el qual ha estat verificat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pot ser considerat com si tingués alguna validesa legal pel que fa als Bons.

 

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Fitch

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie AS
(ISIN ES0341098004)
modificació qualificació de 'AAA' a 'A' Fitch. Abril 2009
Sèrie AG
(ISIN ES0341098012)
modificació qualificació de 'AAA' a 'A+' Fitch. Abril 2009
Sèrie B
(ISIN ES0341098020)
modificació qualificació de 'A+' a 'B' Fitch. Abril 2009
Sèrie C
(ISIN ES0341098038)
modificació qualificació de 'BBB-' a 'CCC' Fitch. Abril 2009
Sèrie D
(ISIN ES0341098046)
modificació qualificació de 'CCC' a 'CC' Fitch. Abril 2009
Sèrie AS
(ISIN ES0341098004)
modificació qualificació de ‘A’ a ‘BBB’ Fitch. Novembre 2009
Sèrie C
(ISIN ES0341098038)
modificació qualificació de ‘CCC’ a ‘CC’ Fitch. Novembre 2009
Sèrie D
(ISIN ES0341098046)
modificació qualificació de ‘CC’ a ‘C’ Fitch. Novembre 2009
Sèrie AG
(ISIN ES0341098012)
modificació qualificació de ‘A+sf’ a ‘Asf’ (Fitch) Agost 2011
Sèrie AG
(ISIN ES0341098012)
modificació qualificació de ‘Asf’ a ‘BBBsf’ (Fitch) Agost 2012
Serie AG
(ISIN ES0341098012)
modificació qualificació de ‘BBBsf’ a
‘BBB-sf’ (Fitch)
Agost 2013
Serie B
(ISIN ES0341098020)
modificació qualificació de ‘Bsf’ a ‘CCCsf’ (Fitch) Agost 2013
Sèrie B
(ISIN ES0341098020)
Modificació qualificació de ‘CCCsf’ a ‘CCsf’ (Fitch) Juliol 2014
Serie C
(ISIN ES0341098038)
Modificació qualificació de ‘CCsf’ a ‘Csf’ (Fitch) Juliol 2014

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons