GC FTPYME SABADELL 4, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC FTPYME SABADELL 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-63985857
Import de l'emissió: € 750.000.000
Data de constitució: 21 d'octubre de 2005
Data de desemborsament: 26 d'octubre de 2005
Dates de pagament: 21 de març, 21 de juny, 21 de setembre i 21 de desembre
Data de liquidació: 30 d'abril de 2038
Marc legal: Ordre Ministerial del 28 de desembre de 2001, modificada per l'Ordre ECO/1064/2003 de 29 d'abril i pel Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AS € 549.400.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AAAsf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,10% ES0341169003
SÈRIE A (G) * € 162.300.000 Aa2(sf) (Moody’s)
A+sf (Fitch)
EURIBOR 3M ES0341169011
SÈRIE B € 24.000.000 A1(sf) (Moody’s)
BBsf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,42% ES0341169029
SÈRIE C € 14.300.000 Caa3(sf) (Moody’s)
CCCsf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,70% ES0341169037

 (*) La Sèrie A(G) està garantida per l'Estat

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els préstecs (pass through).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries A(G) i AS
Sèrie C subordinada respecte a la resta de Sèries

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Fitch

Moodys

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie B
(ISIN ES0341169029)
modificació qualificació de ‘A+’ a ‘A’ Fitch Ratings. Febrer 2009
Sèrie C
(ISIN ES0341169037)
modificació qualificació de ‘BBB’ a 'BB’ Fitch Ratings. Febrer 2009
Sèrie B
(ISIN ES0341169029)
Modificació qualificació de ‘A’ a ‘BBB’ Fitch Ratings. Novembre 2009
Sèrie C
(ISIN ES0341169037)
Modificació qualificació de ‘BB’ a ‘CCC’ Fitch Ratings. Novembre 2009
Sèrie B
(ISIN ES0341169029)
Modificació qualificació de ‘A2’ a ‘Ba1’ Moody’s. Novembre 2009
Sèrie C
(ISIN ES0341169037)
Modificació qualificació de ‘Baa3’ a ‘Caa3’ Moody’s. Novembre 2009
Sèrie A(G)
(ISIN ES0341169011)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0341169011)
Modificació qualificació de ‘AAAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Juny 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0341169011)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie B
(ISIN ES0341169029)
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a ‘Baa3(sf)’ Moody’s. Abril 2013
Sèrie B
(ISIN ES0341169029)
Modificació qualificació de 'BBBsf’ a 'BBB-sf ’
(Fitch)
Juliol 2013
Sèrie A(G)
(ISIN ES0341169011)
Modificació qualificació de ‘AA-sf’ a ‘A+sf’
(Fitch)
Març 2014
Sèrie B
(ISIN ES0341169029)
Modificació qualificació de ‘BBB-sf’ a ‘BBsf’
(Fitch)
Juliol 2014
Sèrie A(G)
(ISIN ES0341169011)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘A1(sf)’
(Moody’s)
Octubre 2014
Sèrie B
(ISIN ES0341169029)
Modificació qualificació de ‘Baa3(sf)’ a ‘Baa1(sf)’
(Moody’s)
Octubre 2014
Sèrie B
(ISIN ES0341169029)
Modificació qualificació de ‘Baa1(sf)’ a
‘A1(sf)’ (Moody’s)
Febrer 2015
Sèrie A(G)
(ISIN ES0341169011)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ (Moody’s) Juliol 2015

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons