Privacitat


POLÍTICA DE PRIVACITAT DE CAIXABANK TITULIZACIÓN


Som conscients que et preocupa com s’utilitzen les teves dades. Per això, al grup CaixaBank i a CaixaBank Titulización, en particular, sempre ens hem regit pels estàndards més alts de respecte al dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal que estableix la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, amb la finalitat de preservar la confidencialitat de la informació dels nostres clients com a pilar essencial sobre el qual s’assenta un dels nostres valors corporatius fonamentals, la confiança.

Ara, fem un pas més i reforcem el nostre compromís amb la teva privacitat: garantim el tractament de les dades de manera lleial, transparent i responsable i incorporem a les nostres normes internes i procediments els principis que inclou el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el Reglament general de protecció de dades).

 Aquesta nova norma homogeneïtza en l’àmbit europeu la protecció de les persones respecte el tractament i la lliure circulació de les seves dades i estableix un marc d’informació i de protecció en el qual volem que et sentis còmode. Tot això perquè som un grup amb valors que treballem amb l’objectiu de generar confiança en el nostre entorn seguint els criteris de proximitat i transparència i sempre amb l’objectiu d’oferir el millor servei als nostres clients. 

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del Tractament

CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U.

CaixaBank Titulización és la societat gestora de fons de titulització del grup CaixaBank, el banc més gran d’Espanya per nombre de clients.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Tal com exigeix la normativa de protecció de dades, les empreses del grup CaixaBank tenen un delegat de protecció de dades que vetlla perquè tots els tractaments que es duguin a terme amb les teves dades es facin sempre respectant la teva privacitat i la normativa aplicable en cada moment.

El delegat de protecció de dades està a la teva disposició per atendre totes les qüestions que puguis tenir pel que fa al tractament de les teves dades personals i a l’exercici dels teus drets. Pots contactar amb el delegat de protecció de dades a: www.CaixaBank.es/delegadoprotecciondedatos

Finalitats del Tractament

Tractament de dades amb finalitats de negoci

El motiu principal pel qual les teves dades seran tractades per CaixaBank Titulización és per gestionar els fons de l’entitat, tenint en compte que la base jurídica d’aquest tractament és l’execució de la nostra relació contractual.

Tractament de dades amb finalitats legals, normatives o reguladores

Les teves dades seran tractades per complir amb les obligacions legals, normatives o reguladores imposades a CaixaBank Titulización (com ara obligacions tributàries, mesures de prevenció de blanqueig de capitals, etc.).

Tractament de dades per prevenir el frau

Les teves dades seran tractades per prevenir el frau i garantir la seguretat tant de les teves dades com de les nostres xarxes i dels nostres sistemes d’informació. La base d’aquests tractaments és el nostre interès legítim en donar compliment a les nostres polítiques internes en matèria de seguretat de la informació, anàlisi i prevenció de riscos i compliment normatiu, entre d’altres. 

Seguretat de les dades

Per a nosaltres la seguretat de les teves dades és essencial i assumim l’obligació i el compromís de protegir-les en tot moment. 

Per això, seguint aquest estàndard de màxima protecció, protegim les dades de tractaments no autoritzats o il·lícits i de la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, i apliquem els protocols de seguretat de la informació més rigorosos d’acord amb les millors pràctiques en aquesta matèria.

Comunicació de dades

Comunicació de dades per a la pròpia gestió del fons o per al compliment d’una obligació legal

Les dades es comunicaran a proveïdors de serveis tecnològics i de consultoria. 

Els proveïdors de CaixaBank Titulización aporten garanties adequades i suficients pel que fa al tractament de dades. En aquest sentit, en el supòsit que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal es requereixen obligacions específiques.

Així mateix, les dades es podran comunicar a autoritats i organismes públics per al compliment de les obligacions legals exigides a CaixaBank Titulización.

Comunicació de dades a altres tercers amb els quals CaixaBank Titulización, CaixaBank i les empreses del grup CaixaBank tinguin acords

Les teves dades es podran comunicar a entitats terceres, sempre que hagis autoritzat expressament aquesta cessió.

Període de conservació de los dades

Les teves dades seran tractades mentre les autoritzacions d’ús atorgades o les relacions contractuals establertes romanguin vigents.

Una vegada revocades les autoritzacions d’ús o bé finalitzades les relacions contractuals establertes, i per tant, una vegada que les teves dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van obtenir o tractar, les teves dades deixaran de tractar-se.

D’acord amb la normativa, les dades es conservaran amb els únics efectes de complir les obligacions legals imposades a CaixaBank Titulización i per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals subscrites.

Exercici de drets i reclamacions davant l’Autoritat de protecció de dades

Aquests són els drets que pots exercir amb relació a les teves dades:

Dret d’accés

Dret a conèixer quines dades teves estem tractant.

 

Dret de revocació del consentiment

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan ens hagis donat l’autorització per tractar les teves dades.

 

Dret de rectificació

Dret que rectifiquem o completem les teves dades si aquestes són inexactes.

 

Dret d’oposició

Dret a oposar-te als tractaments que es basin en un interès legítim.

 

Dret de limitació

Dret que limitem el tractament de les teves dades (en determinats supòsits que preveu expressament la normativa).

 

Dret de portabilitat

 

Dret que et lliurem les teves dades (dades tractades per a l’execució dels productes i serveis i dades que tractem amb el teu consentiment) perquè puguis transmetre-les a un altre responsable.

 Pots exercir els teus drets mitjançant qualsevol dels canals que posem a la teva disposició:

  • A les oficines de CaixaBank.
  • Per mitjà d’una comunicació postal adreçada a l’apartat de Correus núm. 209 de València (46080)
  • A l’adreça electrònica www.caixabank.es/ejerciciodederechos

Addicionalment, ja saps que, si malgrat tot tens cap reclamació relacionada amb el tractament de les teves dades que no hàgim pogut solucionar, la pots adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).