CAIXABANK PYMES 11, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-88519996
Codi LEI: 95980044EUSJBZJFQY07
Import de l'emissió: € 2.450.000.000,00
Data de constitució: 26 de Novembre de 2019
Data de desemborsament: 29 de Novembre de 2019
Dates de pagament: 22 de Gener, 22 d’Abril,22 de Juliol i 22 d’Octubre
Data de venciment legal: 22 d’Abril de 2052
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril; Reglament (UE) 2017/2402

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A  € 2.131.500.000 Aa1(sf) (Moody’s)
AA(high) (sf) (DBRS)
0,75% ES0305460000
SÈRIE B € 318.500.000 B2(sf) (Moody’s)
BB(low)(sf)” DBRS
0,80% ES0305460018

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

- Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitució

- Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:

Notificació de l’Entitat Cedent

Pujar

Rating Agencies

- REPORTS:

Moody’s

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie B
(ES0305460018)
Modificació qualificació de “B(sf) a CCC(high)(sf)” DBRS. Setembre 2020
Sèrie A
(ES0305460000)
Modificació qualificació de “AA(low)(sf) a AA(sf)” DBRS Setembre 2021
Sèrie A
(ES0305460000)
Modificació qualificació de “Aa2(sf) a Aa1(sf)” Moody’s Setembre 2021
Sèrie B
(ES0305460018)
Modificació qualificació de “Caa1(sf) a B2(sf)” Moody’s Juny 2022
Sèrie A
(ES0305460000)
Modificació qualificació de “AA(sf) a AA(high) (sf)” DBRS  Agost 2022
Sèrie B
(ES0305460018)
Modificació qualificació de “CCC(high)(sf) a B(sf)” DBRS Agost 2022
Sèrie B
(ES0305460018)
Modificació qualificació de “B(sf) a BB(low)(sf)” DBRS Juliol 2023

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons