GC FTPYME PASTOR 2, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC FTPYME PASTOR 2, FONS DE TITULITZACIÓ D'ACTIUS
NIF: V-63647358
Import de l'emissió: € 800.000.000
Data de constitució: 28 d'octubre de 2004
Data de desemborsament: 4 de novembre de 2004
Dates de pagament: 20 de gener, 20 d'abril, 20 de juliol i 20 d'octubre
Data de liquidació: 31 d'octubre de 2037
Marc legal: Ordre ministerial del 28 de desembre de 2001, modificada per l'Ordre ECO/1064/2003 del 29 d'abril, pel Reial decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actua Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 530.000.000 Aaa(sf) (Moody's)
AAA(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,12% ES0341168005
SÈRIE BG (*) € 164.600.000 Aaa(sf) (Moody's)
AA(sf) (S&P)
EURIBOR 3M ES0341168013
SÈRIE BS € 42.000.000 Aa1(sf) (Moody's)
AA(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,22% ES0341168021
SÈRIE C (**) € 40.400.000 Aaa(sf) (Moody's)
AAA(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,10% ES0341168039
SÈRIE D € 23.000.000 Baa3(sf) (Moody's) EURIBOR 3M + 1,75% ES0341168047

(*) La Sèrie BG està garantida per l'Estat.
(**) La Sèrie C està garantida pel Fons Europeu d'Inversions.

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Segons es vagin amortitzant els préstecs (pass through).
Subordinació: Les sèries BG i BS estan subordinades a la Sèrie A.
La Sèrie C està subordinada a les sèries BG i BS.
La Sèrie D està subordinada a la Sèrie C.

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu


Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons